Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bedrijfsnaam : V.O.F. De Kroes speciaal Slagerij, h.o.d.n. Cooke’d
Gevestigd : Hilversum

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Cooke’d : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt : de wederpartij van Cooke’d

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cooke’d en een cliënt waarop Cooke’d deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Cooke’d gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Cooke’d is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Cooke’d is medegedeeld. Cooke’d is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Cooke’d gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

Artikel 4. Vertraging
1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Cooke’d aan cliënt doorberekend.
2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling van geleverde goederen (traiteur), catering, ingehuurd materiaal en diensten (bijv. ingehuurd personeel) dient achteraf binnen 8 dagen, per bankoverschrijving of pin te worden voldaan, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Cooke’d en cliënt. Zie dan bijgevoegde bijlage ‘overeenkomst betalingsconditie’.
2. Bij catering van € 1000,- of meer wordt de cliënt gevraagd om 14 dagen voor aanvang van de levering of het event, 75% van de totaalprijs aan te betalen. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Cooke’d per bankoverschrijving of pin moeten worden voldaan, volgens de betalingscondities aangegeven in artikel 5, lid 1.
3. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Cooke’d het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Cooke’d.
4. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 6. Catering
1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Cooke’d zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Cooke’d en cliënt.

Artikel 7. Annulering door cliënt
1. Bij annulering binnen 96 uur (4 werkdagen) voor de datum van levering of het event is cliënt, 50% van het geoffreerde verschuldigd.
2. Bij annulering binnen 72 uur (3 werkdagen) voor de datum van levering of het event is cliënt, 75% van het geoffreerde verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 48 uur (2 werkdagen) voor de datum van levering of het event is cliënt, 100% van het geoffreerde verschuldigd.
4. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur voorafgegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.Artikel 8. Annuleringen door Cooke’d
1. Cooke’d is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Cooke’d zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Cooke’d gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de

overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Cooke’d onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
2. In het geval bedoeld in artikel 8, lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Cooke’d geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Cooke’d kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt
1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten veroorzaakte schade aan eigendommen van Cooke’d, medewerkers of derden.

Artikel 11. Klachten
1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
2. Cooke’d kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaalbedrag overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.


Naam : V.O.F. De Kroes Speciaal slagerij – Cooke’d
Straat : Gijsbrecht van Amstelstraat 266
Postcode en plaats : 1215 CR Hilversum

Telefoonnummer ; 035-6220025

E-mail : info@cooke-d.nl
Website : www.cooke-d.nl

KvK nummer : 32038590(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2020 - 2021 Cooke'd maaltijdservice | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel